Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne przeprowadzane są według ustalonych procedur zawartych w normach PN oraz specyfikacjach technicznych PKN-CEN ISO/TS 17892:2009. Zakres i rodzaj badań laboratoryjnych uzależniony jest od rodzaju inwestycji i obejmuje, m.in.:

Badania klasyfikacyjne, oznaczenia i opis, cechy fizyczne gruntów

- wilgotność
- gęstość
- skład granulometryczny (analiza sitowa i areometryczna)
- badanie filtracji (stały i zmienny gradient)
- granice Atterberga (metoda stożka opadowego lub Casagrande’a)
- dyspersyjność (tzw. pinhole test)
- zawartość części organicznych 

Badania cech wytrzymałościowych i odkształceniowych gruntów

- wskaźnikowe badania wytrzymałości gruntu 
  (ścinarka obrotowa, penetrometr stożkowy)
- badania wytrzymałości gruntu 
  (aparat jednoosiowego ściskania, bezpośredniego i rezydualnego)
- ściśliwość i odkształcalność gruntu (badanie w edometrze)

Badania składu chemicznego gruntu i wody gruntowej (zawartości węglanów, siarczanów, chlorków, odczynu pH)

Wykorzystujemy automatyczną oraz klasyczną aparaturę badawczo-pomiarową, m.in.: firm Humboldt, Multiserw Morek, ZAN Kraków, Tecnotest i in.